Administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.
Administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2. (Foto: Ole Alexander Saue)

ESA: TV 2s avtale om statsstøtte er i tråd med EØS-regelverket

ESA bekrefter at TV 2s avtale om allmennkringkastingsoppgaver følger statsstøttereglene. Avtalen ble klaget inn for tilsynsorganet av konkurrenten Discovery.

  • Endret

TV 2 inngikk i september 2018 avtalen med Kulturdepartementet om at TV 2 skal motta kompensasjon for å være en kommersiell allmennkringkaster. Medieselskapet Discovery, som eier konkurrenten TVNorge, klaget i desember samme år inn saken for EFTAs overvåkingsorgan, ESA.

ESA skal sikre at EFTA-landene oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

Discovery mener TV 2-avtalen bryter med EØS-reglene for statsstøtte, fordi den etter kanalens skjønn gir TV 2 penger på feil grunnlag, vil virke konkurransevridende og mot sin hensikt.

Avtalen mellom TV 2 og staten kan gi mediehuset inntil 675 millioner kroner i løpet av fem år. I avtalen forplikter TV 2 seg til å ha daglige nyhetssendinger, de skal tilby norskspråklig Barne-TV og programmer for unge og bruke minst 250 millioner kroner på førstegangsvisninger av norsk film og TV-drama i avtaleperioden.

Innholdet skal tilbys på én lineær TV-kanal, og i tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på internett.

ESA viser til at det finnes et eget gruppeunntak for statsstøtte til tjenester som er av allmenn økonomisk betydning. Slik støtte anses å være forenlig med EØS-avtalen og derfor unntatt ESA-meldeplikt, så lenge den oppfyller visse kriterier og ikke overstiger nettokostnadene. Dette inkluderer en «rimelig fortjeneste» for å utføre tjenestene.

Tilsynsorganet har konkludert med at avtalen oppfyller kriteriet i gruppefritaket, og Discoverys klage er derfor blitt avvist.

Til toppen