Hæren vurderer å skjerpe inn fotoforbudet. Dette er et  illustrasjonsfoto. Foto: Forsvaret
Hæren vurderer å skjerpe inn fotoforbudet. Dette er et illustrasjonsfoto. Foto: Forsvaret (Bilde: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret)

Hæren vil ha strengere fotoforbud - og rett til å straffe journalister og andre som tar bilder. Det får NJ til å reagere kraftig

– Forslagene griper direkte inn i medienes mulighet til å ivareta sin kontrollfunksjon, noe som forutsetter innsamling og sammenstilling av informasjon, mener Norsk Journalistlag.

I et brev fra Hæren til Forsvarsstaben 3. oktober i 2016 argumenterer de for en ny lov om fotografering av blant annet militære installasjoner.

De vurderer nå om de som tar bilde av «militære installasjoner, akser til forflytning, øvelsesområder, militær taktikk, håndlemåte, organisering, systemer, gjennomføring av operasjoner» bør straffes.

Ina Lindahl Nyrud, medierettsadvokat i Norsk Journalistlag.
Advokat Ina Lindahl Nyrud i NJ. Foto: Anette Selmer Andresen, NJ

NJ reagerer kraftig

Dette brevet får NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud til å se rødt:

– Vi agerte såpass kraftig da vi ble kjent med Hærens brev, fordi vi vil forhindre at deres synspunkter får grobunn i Forsvaret. Norge trenger naturligvis gode fremgangsmåter for å avverge terror, men de må ikke gå på bekostning av helt vanlige handlinger i samfunnets interesse og grunnleggende menneskerettigheter, sier hun til Medier24.

I tillegg til at Hæren ser på muligheten for et strengere fotoforbud, ønsker de politimyndighet for å håndheve de nye reglene mot sivile og andre som fotograferer i strid med Hærens ønske.

NJ viser til at praktiseringen av en bestemmelse som ilegger journalister straff for å fotografere, samle inn, sammenstille samt offentliggjøre informasjon om militære anlegg og områder, uten at det foreligger noe skadekrav i bestemmelsen, vil være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel om ytringsfrihet. 

Hæren har et ansvar for den forebyggende sikkerhetstjenesten, og har en del informasjon, installasjoner, teknologi, objekter og områder som må og skal beskyttes. På bakgrunn av nytt trusselbilde, så er det behov for regulering av fotografering og annen innhenting. Midlertidig lov om kontroll med geografisk informasjon er en videreføring av bestemmelser i opphevet lov om forsvarshemmeligheter, og den midlertidige loven anses som utdatert. Forsvaret har behov for regulering og klare føringer for hva som er lov eller ikke. Det er ikke ønskelig for Hæren at det i lov- eller forskrift fremgår i detalj hva man faktisk ønsker å beskytte. Hæren trenger et forbud mot fotografering og innhenting av informasjon som dekker dagens behov for beskyttelse av militære områder, anlegg, etc. I tillegg er det behov for politimyndighet som gjør at forsvaret kan håndheve et slikt forbud.

Hærens brev til Forsvarsstaben om ny lov om fotografering

– Saken er til behandling

Det er Forsvarsstaben (FST) som har bedt Hæren om en behovsvurdering etter at den nye straffeloven kom - og følgelig erstattet lov om forsvarshemmeligheter. Medier24 har bedt FST om en kommentar til Hærens brev. I en kommentar på e-post skriver Forsvarssjefens pressetalsmann Sven H. Halvorsen:

Svein-Harald Halvorsen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Forsvarsstaben (FST) sendte i juli 2016 ut et skriv til en rekke driftsenheter i Forsvaret deriblant Hæren. Mottakerne ble bedt om å gjøre vurderinger om behovet for en forskrift, og komme med innspill til FST om forhold som evt bør reguleres i en slik forskrift. Hæren har som en av flere driftsenheter sendt sine innspill til FST. Når innspillene er mottatt vil FST foreta en helhetlig vurdering av relevante forhold i saken og deretter fremme en anbefaling til Forsvarsdepartementet. Saken er til behandling i FST, skriver han.

Ønsker større dialog

Hæren argumenterer med at de har behov for å skjerme mer - i takt med det økte trusselbildet. NJ mener på sin side at det er behov for større åpenhet når en slik innskrenking foreslås:

– Det er synd at Forsvaret ikke åpner opp for større dialog om temaet, og ønsker å gå nærmere inn i våre faglige argumenter. Med tanke på at de også unntar fra offentligheten hele dokumentet der de ber aktørene vurdere behovet for en eventuell forskrift på området, er vi imidlertid ikke overrasket.

– Det er jo nettopp Forsvarets holdning til hemmelighold og overdreven taushetsplikt vi ønsker å utfordre, sier Nyrud, som sier hun ser det som NJs jobb å hindre at Hærens syn skal representere Forsvarets offisielle syn.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix. Bilde: Roald, Berit

Vil inkludere presseorganisasjoner

– Det er betryggende at dersom en reell regelendring på området eventuelt skal finne, vil saken heves til departementsnivå, der kunnskapen og forståelsen på området nok er en annen. Vi antar at Hærens ønske om omkamp av vedtak det er politisk enighet om, ikke står på Forsvarsdepartementets nærmeste agenda.

– Uansett vil en eventuell regelendring innbefatte en åpen og alminnelig høring, der også presseorganisasjonene vil være inkludert, avslutter Nyrud.

Oberstløytnant Ole Johan Skogmo er talsmann i Hæren. Foto: Forsvaret. Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret

 

Ytringsfrihet og åpenhet

Pressetalsmann Ole Johan Skogmo i Hæren sier til Medier24 at Hæren har lest Norsk Journalistlag sitt innspill til Forsvarsstabens (FST) pågående saksbehandling om behovet for skjerming av informasjon.

– Vi ønsker ikke å føre en debatt i media mens saken er til behandling i FST. Hæren vil likevel presisere at ytringsfriheten og åpenhet i samfunnet står sterkt og at dette representerer verdier og hensyn som Hæren respekterer og forsvarer.

– Forsvaret vil imidlertid alltid ha informasjon, installasjoner eller aktivitet det vil være viktig å skjerme av hensyn til rikets sikkerhet. Det kommer derfor neppe som en overraskelse på noen at vi i en verden med rivende teknologisk utvikling, har et behov for å justere regelverket til gjeldende trusselbilde.

– Hærens innspill til FST er basert på dette og hensikten har vært å belyse de utfordringer Hæren til daglig møter og hvilke behov Hæren har for beskyttelse.

Til toppen