HAMAR DAGBLADs «kjøpesenteravis» fra november 2014.
HAMAR DAGBLADs «kjøpesenteravis» fra november 2014.

Hamar Dagblads kjøpesenter-avis brøt god presseskikk. «Notisene framstår som rene reklametekster»

Men annonse på nesten hele forsida var greit, mente PFU.

Pressens Faglige Utvalg vedtok tirsdag en uttalelse der man konkluderer med at Hamar Dagblad brøt god presseskikk da avisa i november 2014 presenterte en hel avisutgave som handlet nesten bare om åpningen av et nytt kjøpesenter i byen.

Avisa var full av annonser, redaksjonelt stoff og ikke minst en rekke notiser om enkelte butikker. I tillegg var hele forsida en annonse for kjøpesenter.

Både en vanlig leser, og konkurrenten Hamar Arbeiderblad, klaget avisa inn for PFU med flere påstander om avisa.

Noen av disse valgte PFU ikke å ta stilling til, som at det skal ha eksistert et tilbud om å få «kjøpe» notiser til 1000 kroner per stykk. Dette ble avvist av avisa, og skal ha vært kommunisert utelukkende mellom kjøpesenteret og den enkelte butikk.

PFU mener også at forsida er innenfor, siden det er et visuelt brudd og skille mellom avishodet og selve annonsen. Utvalget ville heller ikke ta stilling til størrelsen på annonsen.

I en rekke slike notiser ble butikker i kjøpesenteret presentert.
I en rekke slike notiser ble butikker i kjøpesenteret presentert.

Men Hamar Dagblads omtale i et tosifret antall «notsier» om nye butikker, er utenfor, konkluderer PFU:

- Når det gjelder Hamar Dagblads omtale av de nye butikkene, er PFU av den oppfatningen at avisa har opptrådt i strid med god presseskikk. Materialet framstår som rene reklametekster og som heter det i uttalelsen som ble vedtatt.

Slik lyder PFUs uttalelse:

Sak 361/14 –Hamar Arbeiderblad mot Hamar Dagblad

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagene gjelder Hamar Dagblads (HD) publisering av en førstesideannonse samt en omfattende omtale i forbindelse med åpningen av kjøpesenteret CC Stadion i Hamar. Klagere er Hamar Arbeiderblad (HA) samt en vanlig leser. Klagerne mener HD har opptrådt i strid med tekstreklamebestemmelsene i Vær Varsom-plakaten samt bestemmelser i Tekstreklameplakaten. HA mener i tillegg at HD har bidratt til at avisen ble utestengt fra kjøpesenteret før åpningen og derfor ble hindret i å lage det forhåndsstoffet den ønsket.

Hamar Dagblad avviser klagen. Det anføres at det var naturlig for en patriotisk lokalavis å bruke plass og ressurser på å lage stoff om åpningen av et kjøpesenter, og at stoffet er frembrakt på en presseetisk akseptabel måte. Med hensyn til annonsen, som fylte hele førstesiden, mener avisen det ikke er noe i presseetikken som sier noe om en annonses størrelse eller plassering. Angående klagepunktet om at HD hadde bidratt til å hindre HAs adgang til lokalene, avviser avisen at dette har skjedd.

Pressens Faglige Utvalg er enig med Hamar Dagblad i at åpningen av et nytt kjøpesenter må kunne være gjenstand for pressedekning, og at det ikke kan legges noen presseetiske begrensninger i hvor omfattende en slik omtale skal være.

Når det gjelder Hamar Arbeiderblads klagepunkt om at HD har bidratt til å hindre HAs mulighet til å gjøre videopptak i senteret før åpningen, avviser HD å ha stilt krav om eksklusivitet. Utvalget må derfor la dette klagepunktet ligge.

Begge klagere har bedt utvalget ta stilling til om helsidesannonsen på første side er i strid med god presseskikk. Utvalget er av den oppfatning at det visuelle bruddet annonsen representerer, medfører at den fremstår som noe annet enn journalistisk stoff, og mener dermed den ikke utgjør noe presseetisk brudd i seg selv. Utvalget registrerer at HD har valgt å merke annonsen, men undres over at merkingen er så liten at den knapt kan sees.

Når det gjelder HDs omtale av de nye butikkene i CC Stadion, plassert som «loft» på til sammen 14 av den påklagede avisutgavens 48 sider, er imidlertid PFU av den oppfatning at avisen har opptrådt i strid med god presseskikk. At journalistisk materiale har reklameverdi er ikke i seg selv et presseetisk brudd, men når materialet fremstår som rene reklametekster, i det foreliggende tilfellet som CC Stadion-butikkenes uforbeholdne hyllest til seg selv, blir skillet mellom journalistikk og kommersielt materiale utydelig. Titlene på «reklametekstene» var også identisk med butikkens navn. Vær Varsom-plakatens punkt 2.6 krever at forsøk på å bryte ned skillet mellom reklame og redaksjonelt materiale skal avvises. Tilsvarende formulering finnes også i Tekstreklameplakatens punkt 5. Denne plakaten eksisterte på publiseringstidspunktet, men inngår nå som en del av Vær Varsom-plakaten.

Hamar Dagblad har brutt god presseskikk.

Oslo 25. august 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Frode Hansen, Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg,
Henrik Syse, Amal Aden, Eva Sannum

Til toppen