PFU-møtet 23. oktober 2019. Nestleder Anne Weider Aasen leder.
PFU-møtet 23. oktober 2019. Nestleder Anne Weider Aasen leder. (Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal)

Klager på Adressa, DN og Øksnesavisa: Her er oversikten over PFU-klagene som skal behandles

10 saker skal behandles åpent når Pressens Faglige Utvalg møtes onsdag. Se oversikten over alle sakene her.

Det er duket for årets siste møte i Pressens Faglige Utvalg, og totalt skal utvalget behandle ti åpne og to lukkede saker denne onsdagen.

Blant de profilerte sakene som skal opp er klagen fra samfunnsdebattant og forfatter Mona Levin på NRK Satiriks' «Jødesvin»-video fra i sommer. 

I tillegg skal disse sakene opp til behandling: 

 

Salær-rot i Adressa-sak?

Adresseavisen publiserte i februar en artikkel med tittelen: «Trondheimsadvokat har fått skrape for rot med salær og saksbehandling». 

 

I saken kommer det fram at det er Advokatforeningens disiplinærnemnd som har gitt mannen en irettesettelse for å ikke ha holdt en av sine klienter oppdatert om kostnadene for sakene han representerte henne i.

Advokaten har klaget saken inn til PFU, ettersom han mener at Adressa valgte å publisere artikkelen til tross for at redaksjonen, før publisering, fikk forelagt bevis på at Disiplinærnemndens avgjørelse var basert på feil saksforhold/fakta, samt at han ikke har fått tilstrekkelig imøtegå konkrete påstander i saken og at premissene for intervjuet var uklare. 

I klagen mener advokaten at Adressa har brutt følgende 16 punkter i Vær Varsom-plakaten: 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.2, 3.7, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.10, 4.12, 4.14 og 4.15. 

Adresseavisen avviser brudd på god presseskikk, og skriver blant annet følgende i sitt tilsvar: 

«Uansett om man kaller møtet et intervju eller en researchsamtale står følgende fast: Avisen tok kontakt med klager, identifiserte seg som journalister og ønsket en samtale. Dette har klager selv dokumentert. […] Dersom klager var i tvil om at premissen for samtalen var at det ble innsamlet informasjon av journalistisk interesse måtte han i det minste åpenbart ha forstått det da han ble avfotografert».

 

Øksnes kommune mot Øksnesavisa

Øksnesavisa publiserte i oktober 2018 en sak med tittelen «Omgikk Lov om offentlig anskaffelse», hvor de blant annet skrev: «Etter det Øksnesavisa har fått kjennskap til, gikk Øksnes kommune den 7.12.2017 gjennom teknisk enhet, til anskaffelse av en splitter ny Mitsubishi Outlander stasjonsvogn.». Avisa skrev også at bilen er leaset av driftssjef Kristian Haugen, og at den ikke brukes i henholdt til regelverket. 

I klagen viser kommunen til at de mener at avisa har brutt følgende 11 punkter i Vær Varsom-plakaten: 

 • 2.2 – redaksjonell uavhengighet
 • 2.3 – åpenhet om bakenforliggende forhold
 • 2.4 – private fordeler
 • 3.2 – kildekritikk og kontroll av opplysninger
 • 3.3 – premiss
 • 3.8 – korrigering av uttalelser
 • 4.1 – saklighet og omtanke
 • 4.2 – skille fakta og kommentar
 • 4.4 – dekning for titler
 • 4.13 – rette feil
 • 4.14 – samtidig imøtegåelse

De mener blant annet at avisa ikke har dokumentert at bilen kun brukes av driftssjefen, og at avisa dermed ikke har dekning for titlene og ingressene. De viser også til flere konkrete påstander i sakene, hvor kommunen mener det som står i saken er direkte feil. 

I tillegg skriver de at: «Et siste moment i klagen handler om at kommunen mener ansvarlig redaktør har brutt VVP 2.2, 2.3 og 2.4, som gjelder spørsmål om habilitet, åpenhet om bakenforliggende forhold og at man ikke skal misbruke sin redaksjonelle stilling. Det anføres at redaktøren skal ha en «dyptgående private interessekonflikt med teknisk enhet og spesielt driftsleder Haugen», knyttet til vedlikeholdet av veien der redaktøren bor». 

Øksnesavisa skriver blant annet følgende i sitt tilsvar:

«Slik ØA ser det, viser e-postsvarene fra kommunalsjefen at han skjønte «hva saken omhandlet», men at han «evnet ikke å svare på det [ØA] ville ha svar på» og fortsetter:

«Hva vi konkluderer med til slutt når saken går på trykk, anser vi ikke Sak nr. 083/19 8 nødvendig å informere kommunen om. Når artikkelen kom på trykk 11. oktober, var det på bakgrunn av videre undersøkelser med bilforhandlere som avdelingsleder for driftsavdelingen på teknisk etat, Kristian Haugen, hadde kontaktet. Tilbudene fra bilforhandlerne viste at Haugen ikke hadde fulgt vanlig praksis for offentlig anskaffelse. Det Øa kom fram til, var at loven om offentlig anskaffelse ble omgått. Vi påsto ikke at den var brutt. Artikkelen kunne rådmann og kommunalsjef imøtegå i avisen uka etter hvis de ville. Det ble tyst fra kommunen. I stedet poster de en (bort) forklaring på egen hjemmeside uker etter med sannheter med klare modifikasjoner». 

 

NRKs dokumentarserie «Reindrømmen»

Klagen dreier seg om en dokumentarserie i seks deler, som ble sendt på NRK fra mars 2019. 

Klager mener den ene hovedpersonen i serien, fremstilles i et svært negativt lys, og at han heller ikke har gitt sitt samtykke til å bidra i serien. 

Klager viser til at de mener dokumentaren bryter med punktene 3.2 (ensidig kildebruk), VVP 4.1 (uten omtanke), 4.3 (privatliv og fordomsfullt) og 4.14 (påstander får stå uimotsagt) i Vær Varsom-plakaten, i tillegg til punktet om premisser for intervjuet. 

«NRK avviser brudd på god presseskikk, og skriver blant annet i sitt tilsvar:

«NRK mener premissene for prosjektet ble gjort klare for Per Lars Kitti ved flere anledninger. Kitti har medvirket til mange opptak og intervjuer over en lang tidsperiode, fra 2015 til 2017».

 

 

Ny klagerunde på «The Golden Oldies»

I desember 2018 publiserte DN følgende artikkel:  og med ingressen: 

«Småsparerne som har krevd arrest i Ellingsens eiendeler frykter at han unndrar verdier fra erstatningssøksmålet de har varslet».

 

Klager er Ellingsen selv – gjennom advokat Tony Vangen. De skriver i sin klage at de «mener DN har publisert investorenes/saksøkernes («småsparerne») påstander som et faktum, i full visshet om at saken ikke var ferdig avsluttet og at Ellingsen ikke hadde fått presentert sin side av saken». 

De viser til at de mener Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk på punktene 3.2 (opplysningskontroll), 4.1, 4.2 og 4.13 (feilaktige opplysninger). 

Dagens Næringsliv avviser i sitt tilsvar brudd på god presseskikk, og viser blant annet til at den ene artikkelen klager reagerer på er et referat fra en rettsmøte og skriver blant annet: «Adgangen til å referere det som foregår i rettssaker er helt avgjørende for medienes rolle i et demokratisk samfunn, og er en bærebjelke for både rettsstaten og mediene selv. Kravet til mediene her, er at det faktisk dreier seg om referat. Så vidt DN kan forstå, har ikke klageren anført at noe av det som står i artikkelen ikke fremkom i rettssaken.» […] «Det må være helt på det rene at dette dekkes av referatprivilegiet. […]». 

De viser også til at artikkelen er en oppfølging av serien «The Golden Oldies», som har blitt klaget inn og frikjent i PFU tidligere. 

 

Kan man skrive «tok tomtegevinst i forkant»?

En boligutbygger har klaget inn Telemarksavisas artikkel om utbyggingsprosjektet hans. Artikkelen har fått tittelen «Tok tomtegevinst i forkant» og ingressen «GEVINST MED BISMAK: Kenneth Jonassen fikk råtomta på Faråsen til å skinne men skatteregningen kommer hvis prosjektet går med overskudd eller i balanse».

Klageren mener at avisa har publisert en rekke påstander som ikke er riktige, og at TA ble gjort oppmerksom på dette før publisering. Han mener også at han fikk for kort tid på seg til å svare på påstandene 

Klageren mener TA har brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten: 1.5 (beskytte mot overgrep/forsømmelser), 3.2 (kildekritikk og kontroll av opplysninger), 3.3 (premiss), 4.1 (saklighet og omtanke), 4.2 (skille fakta og kommentar), 4.3 (respekt for privatliv), 4.4 (tittelbruk), 4.13 (rette feil) og 4.14 (samtidig imøtegåelse).

Telemarksavisa skriver i sitt tilsvar at de mener at fakta er korrekt gjengitt, og retten til samtidig imøtegåelse også ivaretatt. De skriver også at de mener at slike gjennomganger av utbyggingsprosjekter er en viktig del av pressens samfunnsoppdrag. 

 

Klager på artikkelen «Nabo har saksøkt dement enke»

I mai publiserte iTromsø en artikkel med tittelen: «Nabo har saksøkt dement enke (82) som sitter i rullestol og bor på sykehjem: – Vi er sjokkert». 

 

Klageren er sakssøkeren, som mener at iTromsø har brutt med god presseskikk blant annet fordi hun ikke fikk publisert et leserinnlegg i avisa i etterkant av publisering av saken.

De viser i klagen til punktene 1.5, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.13, 4.14 og 4.15 i Vær Varsom-plakaten. 

iTromsø avviser brudd på god presseskikk, og skriver blant annet:

«Etter vår oppfatning har vi dekket denne sivilrettslige saken på vanlig journalistisk vis. Vi har innhentet de skriftlige sluttinnleggene til partene og vi har intervjuet partene gjennom deres prosessfullmektige. Det er verdt å påpeke at saksøkte i denne rettstvisten er dement og at hun følgelig vanskelig lar seg intervjue» og legger til:

«Når det gjelder [klager] ble det i samtale mellom vår journalist og klagers advokat/prosessfullmektig spurt om det var advokaten eller saksøker som skulle uttale seg i saken. Advokaten opplyste da at hun kunne svare på vegne av sin klient». 

 

«Finanscowboy» i Finansavisen: 

I mars publiserte Finansavisen en sak med tittelen «Jakter 30. mill./Finanscowboy slår seg opp i eiendom». 

Klager er den nevnte «finanscowboyen», som blant annet reagerer på bruken av ordet. I klagen viser han til at han mener saken er brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

 • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
 • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
 • Punkt 4.4, om dekning for titler, ingresser etc.
 • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse

Han skriver blant annet: «Finansavisen fremstiller det i overskrift/ingress som om det var jeg, fordi jeg er ”Finanscowboy”, som hadde ansvaret for at det gikk galt i Warren Securities, og derfor ble tvunget til å legge selskapet ned».

 Finansavisen fastholder på sin side at de har dekning for bruken av ordet «Finanscowboy» og skriver: 

«Uttrykket gir klart nok signaler om uortodoks opptreden, men dette er det god dekning for i artikkelen. Både det forhold at Warren Securities ble utsatt for skarp kritikk av Finanstilsynet, at Warren Securities måtte legges ned etter store tap i forbindelse med Finanstilsynets undersøkelser av selskapet og at Skjærstad er involvert i selskap som tilbød lån med ågerrente på 83 % til arbeiderklassen, rettferdiggjør karakteristikken».

 

Mener seg uthengt som en som ikke betaler regninger

Østfold-avisa Smaalenenes Avis publiserte i juni en sak med tittelen: «Varsler sletting av ubetalte graver» og ingressen:

«Merket med gule pinner: Flere pårørende som har grav på Askim kirkegård har ikke betalt festeavgiften som allerede er forfalt for 2019. Hvis kirkekontoret ikke hører fra dem innen desember, vil gravstedene tilbakeføres til kirkegården og slettes».

 

I PFU-sakspapirene skriver de at det sammen med artikkelen ble det også publisert en liste med navn på de avdøde i gravene med forfalt festeavgift.

Klager er en pårørende til en av dem som er gravlagt i en grav med forfalt festeavgift, og mener at avisa henger henne ut for å ikke betale regningene sine, og som en som ikke bryr seg om gravstedet. 

Hun viser til at hun mener avisa har brutt følgende fire punkter i Vær Varsom-plakaten: 

 • 4.3 (Vis respekt for menneskers egenart og identitet)
 • 4.4 (dekning for titler og ingresser) 
 • 4.12 (For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling)
 • Klager har i ettertid gjort sekretariatet oppmerksom på at hun også mener å klage med henvisning til VVP 4.1 (saklighet og omtanke)

I sitt tilsvar skriver avisa:

«Partene var i møte enige om at innholdet i artikkelen var korrekt og at den ikke inneholdt noen feil. Det klageren mener gir et feil inntrykk er 1.sideoppslaget i papir. Det ligger vedlagt. Hva som evnt er feil ukjent. Vi forstår at saken bringer fram vonde minner og at vi kunne droppet saken. Listen over ubetalt festeavgift sto først i Menighetsbladet».

I tillegg til de åpne sakene skal det behandles to saker i lukket møte, som er klager mot henholdsvis Agderposten og  Bergens Tidende.

Til toppen