Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. Her fra da hun la fram kulturbudsjettet mandag 7. oktober 2019.
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. Her fra da hun la fram kulturbudsjettet mandag 7. oktober 2019. (Erik Waatland)

Lov om mediestøtte på høring: Slik er forslaget om nytt Mediestøtteråd

- Opprettelsen av Mediestøtterådet innebærer flytting av oppgaver fra Kulturdepartementet til Mediestøtterådet, sier Trine Skei Grande i en pressemelding.

Kulturdepartementet sender et forslag til lov om mediestøtte på høring, skriver de i en pressemelding.

Lovforslaget presenterer en ny modell for mediestøtten, som blant annet innebærer å opprette et nytt, uavhengig forvaltningsorgan – Mediestøtterådet.
 
- Med dette lovforslaget styrker vi nyhets- og aktualitetsmediene. Det er viktig å sikre at vi fortsatt har et mangfold av uavhengige, redaktørstyrte journalistiske medier her i landet sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i meldingen.

Lovforslaget inneholder tre hovedelementer, ifølge Kulturdepartementets pressemelding: 

  1. Det lovfestes en modell med fireårige styringssignal for den økonomiske rammen for mediestøtten.
  2. De mediepolitiske virkemidlene gjennomgås samlet hvert fjerde år.
  3. Det opprettes et uavhengig forvaltningsorgan, Mediestøtterådet.

- Opprettelsen av Mediestøtterådet innebærer flytting av oppgaver fra Kulturdepartementet til Mediestøtterådet. Mediestøtterådet får blant annet ansvaret for å fordele midler mellom ordningene og for utformingen av regelverk. Det er viktig å sørge for at det er avstand mellom mediene og politiske interesser. Vi mener at denne ordningen vil bidra til å sikre den redaksjonelle uavhengigheten for mediene, sier kultur- og likestillingsministeren i meldingen. 

Hun mener også fireårige styringssignaler vil gi forutsigbarhet for bransjen. 

- Forslaget om å innføre fireårige styringssignal vil føre til mer forutsigbarhet for tilskuddsmottagerne. Dette er av stor betydning for en sektor som er midt i en viktig omstillingsprosess. En samlet gjennomgang av mediestøtten hvert fjerde år gjør at vi kan se mediestøtten som ett hele. Dette vil gi oss mer treffsikre ordninger, som vil styrke kvaliteten og mediemangfoldet, sier hun i meldingen. 

Høringsfristen er satt til 17. januar 2020. 

 

Dette foreslår de om mediestøtteråd: 

Da Skei Grande la fram mediestøttemeldingen i vår, kom det også fram at hun planlegger å opprette et nytt Mediestøtteråd - som skal få ansvaret for fordelingen av nettopp den direkte mediestøtten. 

En del av bakgrunnen for dette er å skape lengre armlengdes avstand mellom mediene og politikerne. 

I forslaget til ny lov, skriver de blant annet følgende om det nye rådet (Medier24s uthevinger): 

«Kapittel 3. Mediestøtterådet

§ 10. Oppgaver

Mediestøtterådet (Rådet) skal fordele mediestøtten mellom de til enhver tid eksisterende ordningene for direkte mediestøtte. Rådet kan foreslå nye tilskuddsordninger og å avvikle eksisterende ordninger. Forslagene oversendes departementet skriftlig. Rådet fastsetter forskrifter for ordningene for direkte mediestøtte, jf. § 4.

§ 11. Organisering

Rådet er et kollegialt statlig forvaltningsorgan med en leder, nestleder, inntil fem medlemmer og numeriske varamedlemmer etter behov. Rådets medlemmer, inkludert leder, nestleder og varamedlemmer oppnevnes av Kongen etter tilrådning fra departementet. Rådsmedlemmene kan gjenoppnevnes én gang. Medlemmene oppnevnes på grunnlag av relevant erfaring og kompetanse. Den som er ansatt i, eller har lederstilling eller verv i styrende organer for et redaktørstyrt journalistisk medium, kan ikke oppnevnes som rådsmedlem. Det kan heller ikke oppnevnes rådsmedlemmer med økonomiske interesser i mediesektoren.

Rådsmedlemmene oppnevnes for fire år av gangen. Et oppnevnt rådsmedlem kan ikke fratas vervet i oppnevningsperioden, unntatt i tilfeller hvor medlemmet ikke er i stand til eller villig til å utføre vervet på en forsvarlig måte. Rådsmedlemmer har rett til å tre tilbake før oppnevningsperioden har utløpt. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om organiseringen av Mediestøtterådet». 

 

Saken oppdateres og Medier24 kommer tilbake med mer.

Til toppen