PFU-MØTE: Leder Alf Bjarne Johnsen i midten, bakerst.
PFU-MØTE: Leder Alf Bjarne Johnsen i midten, bakerst. (Bilde: )

PFU-leder Johnsen svarer Cappelen: - Stor ballade, men ingen brudd

KOMMENTAR: Alf Bjarne Johnsen svarer Anders Cappelen.

KOMMENTAR: Alf Bjarne Johnsen, leder i Pressens Faglige Utvalg (og journalist i VG)

Norske redaktører og journalister vet nå utmerket godt hva som utløser en såkalt 4.14-imøtegåelse etter Vær Varsom-plakaten. Når de i stadig større grad også etterlever dette presseetiske pålegget, vil det forhåpentligvis føre til færre 4.14-saker.

Nå ser vi at antallet 4.14-fellelser i Pressens Faglige Utvalg endelig går ned. Jeg håper trenden fortsetter, takket være et intenst arbeid fra presseorganisasjonene, og ute i redaksjonene.

I en fersk kommentar på www.medier24.com og på www.journalisten.no hevder mediekritikeren og rådgiveren Anders Cappelen at statistikken heller skal forklares ved at PFU nå bygger ned vernet som presseetikken hittil har gitt dem som rammes av uetisk journalistikk, også kjent som den samtidige imøtegåelsesretten.

Bakgrunnen er at han selv ikke har nådd fram i en klage han har bidratt til, fra den tidligere Kontrollkomiteen i Norsk Korforbund mot nettstedet ballade.no.

Skuffelsen over ikke å nå fram, kan alle smake på. Men det gir ikke grunnlag for å påstå at PFU bygger ned 4.14-vernet.

Det er også på sin plass å nevne at PFU, i denne ukens møte, felte to andre medier for brudd på 4.14. Kjennelsene vil etter hvert kunne leses av alle i PFU-basen på Norsk Presseforbunds hjemmeside, www.presse.no.

Cappelen hevder at han også har et annet eksempel på det han kaller nedbygging av vernet, men linker bare til et tidligere innlegg han har skrevet, tilknyttet samme sak.

En kort innføring for nye lesere: Vær Varsom-plakatens pkt. 4.14 gir den som utsettes for sterke beskyldninger i mediene, en adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

Anders Cappelen anbefaler selv, i sin egen veileder til personer som faller i pressens kritiske søkelys, å alltid akseptere tilbudet om samtidig imøtegåelse. Det gjorde også klageren i den aktuelle saken (Sak 225/14).  

Klageren ønsket ikke å la seg intervjue, men ville heller avgi en skriftlig kommentar.

Klager fikk så oversendt all tekst som angikk Kontrollkomiteen, hentet fra en intern rapport i Norges Korforbund. Fristen for tilsvar ble satt om lag 20 timer etter at klager hadde mottatt den kritiske delen av rapporten. Det var en frist klager aksepterte og overholdt.

Ballade publiserte deretter en artikkel om Korforbundet og Kontrollkomiteen, hvor hele den kritiske teksten ble publisert. Det ble også lagt inn en tydelig lenke til en samtidig publisert artikkel med klagers skriftlige kommentar.

Klager – støttet av Cappelen – mente i klagen at Ballade burde meddelt ham hvilke deler av denne teksten på om lag 6500 tegn, som skulle publiseres, også når Ballade valgte å publisere alt.

Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at formalkravene om foreleggelse, innhenting og publisering i 4.14 var ivaretatt, og at Ballade ikke brøt god presseskikk. Klagers påstand om manglende imøtegåelse, førte dermed ikke fram.

Cappelens andre hovedinnvending var at redaksjonens lekning til klagerens kommentar, som altså lå i en annen artikkel, i seg selv var et presseetisk brudd.

Men er ikke noe presseetisk krav at en samtidig imøtegåelse skal ligge i den samme løpende teksten som den faktiske påstanden som utløser retten til imøtegåelse. Papirmedier kan legge imøtegåelsen i en undersak, likeså kan nettmedier linke tydelig til imøtegåelsen.

Jeg er enig i Cappelens påpekning om at imøtegåelsen må skje på samme tid og samme sted, og at imøtegåelsen må være synlig og tydelig, fordi det forenkler leserens mulighet til å få oversikt over ulike syn. Om dette sier PFU i uttalelsen:

«Ballade kunne med fordel ha tydeliggjort at klager bestred rapportens innhold, også i den innklagede artikkelen.»

Presseetikken er ingen faktisk, matematisk størrelse, men et sett med veiledende etiske regler som redaksjonene, og i siste instans PFU, må tolke i hver enkelt sak. Tilsynelatende like saker kan få ulikt utfall.

Derfor avgir PFU alltid en uttalelse både i brudd-avgjørelser og når mediet går fri av kritikk.

Iblant kommer utvalget til en annen konklusjon enn sekretariatets innstilling, og iblant er det uenighet og ulike syn innad i utvalget. Noen ganger diskuterer utvalget seg fram til en omforent konklusjon, i andre saker ender diskusjonen med åpen dissens.

Alle som følger utvalget tett, vil lett få øye på både nyanser og ulike syn i mange saker. Det står vi oss godt på, og får anerkjennelse for. Norsk presses selvdømmeordning er denne uken fremholdt som verdensledende for sin åpenhet og uavhengighet.

Som en del av denne åpenheten, blir sekretariatets sammendrag i noen saker publisert på Norsk Presseforbunds hjemmeside i forkant av møtene. Det vet Anders Cappelen å benytte seg av. Kvelden før ukens møte sendte han en epost til utvalgets medlemmer, i et siste forsøk på å påvirke utfallet av denne aktuelle saken.

Men fordi utvalget i likhet med Cappelen er opptatt av ryddighet i saksbehandlingen, så utvalget bort fra denne eposten da saken ble behandlet for åpne dører i PFU-møtet tirsdag. Opptaket av møtet kan alle se på journalisten.no.

Til toppen