(Faksimile av den felte artikkelen - nå korrigert versjon).
(Faksimile av den felte artikkelen - nå korrigert versjon).

Adressa felt i PFU for tendensiøs næringslivs-journalistikk

Anklaget øyelege for dårlige tall, men journalisten hadde sett feil.

I sak 336/14 i møte 27. januar 2015 ble Adresseavisen felt i Pressens Faglige Utvalg for brudd på god presseskikk.

Uttalelsen gjelder denne nyhetsartikkelen på Adressa.no. Hele PFU-saken med tilsvar kan du lese på presse.noUnder følger PFUs konklusjon og uttalelse.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i Adresseavisen om at eier og daglig leder av et øyelegesenter går med underskudd. I ingressen påstås det at mens andre som driver synskirurgi går stabilt, taper øyelegesenteret stadig penger. Etter en time ble ingressen endret til bare å omhandle øyelegesenteret som stadig taper penger.

Klager reagerer på tittel og ingress. Han mener Adresseavisen framstiller det som om hans klinikk går dårligere økonomisk enn hva som er tilfellet for konkurrentene. Sannheten er, ifølge klager, at øyelegesenteret har gått med gode resultater – bedre enn konkurrentene – helt frem til 2013. Og når senteret først taper penger i 2013, så taper klager mindre enn konkurrentene. Han reagerer på feil i den opprinnelige ingressen, videre på bruken av «stadig» i ny ingress, og på tittelen om at han som person går med underskudd. Klager viser til tidligere omtale og mener Adresseavisen er ute etter å «ta» ham.

Adresseavisen skriver at ingressen hadde opprinnelig en inngang som det neppe var full dekning for, og at denne ble endret da de ble gjort oppmerksom på det. Når det gjelder bruken av ordet «stadig», ble ordet brukt fordi omsetningen til øyelegesenteret hadde gått ned to år på rad. Men siden 2013 var det første året med tap, ser avisen at ordet «stadig» likevel ikke blir korrekt, og har nå fjernet det. Likevel mener avisen at en unøyaktig bruk av dette ordet ikke representerer et brudd på god presseskikk. Avisen mener tittelen er akseptabel, gitt klagers roller i øyelegesenteret.

Pressens Faglige Utvalg minner innledningsvis om at kravet til korrekthet i den informasjon mediene bringer er noe av det viktigste i journalistikken. Korrekte fakta skaper tillit og troverdighet mellom publikum og redaktørstyrte medier. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakaten punkt 3.2, om kontroll av opplysninger, punkt 4.13 om å rette og beklage feil snarest mulig og til punkt 4.4. om ikke å vinkle stoffet på en slik måte at det oppstår feil.

Når det gjelder den påklagede artikkelen er utvalget enig med innklagede i at tittelen er presseetisk akseptabel gitt klagers rolle i firmaet. Slik utvalget ser det, kommer det tydelig frem både i ingressen og i artikkelen ellers, at omtalen gjelder klagers næringsvirksomhet

Derimot, når det gjelder den opprinnelige ingressen, mener utvalget at Adresseavisen ikke hadde dekning for påstanden om «de andre» i stoffet. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4. der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

Imidlertid registrerer utvalget at avisen raskt endret ingressen da den ble gjort oppmerksom på forholdet. Spørsmålet blir derfor om avisens håndtering veier opp for det opprinnelige overtrampet.

Artikkelen var i utgangspunktet skarpt personvinklet og ingressen inneholdt feil. At den ble endret, var naturlig nok av en stor betydning for klager. Utvalget mener derfor at avisen også skulle tydeliggjort denne endringen overfor publikum. Etter utvalgets mening er det i dette tilfellet ikke godt nok å bare fjerne påstanden, jfr. Vær Varsom-plakaten punkt 4.13 «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.» I tillegg fremstår bruken av ordet «stadig» som lite dekkende og tendensiøst, og utvalget merker seg at dette ordet ble brukt også i den versjonen der ingressen ble rettet.

Adresseavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. januar 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Eva Sannum, Øyvind Brigg, Henrik Syse,
Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord, Amal Aden

Til toppen