Her er PFUs uttalelse om det Varden unnlot å fortelle om i sin hyttemegler-sak

Her er PFUs uttalelse om det Varden unnlot å fortelle om i sin hyttemegler-sak

Fikk smekk for å holde tilbake informasjon som ville gjort saken mindre tabloid.

VARDEN faksimile

I sak 348/14 i møte 27. januar 2015 ble Varden felt i Pressens Faglige Utvalg for brudd på god presseskikk.

Her følger PFUs konklusjon og uttalelse:

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i Varden om hyttemarkedet i avisens nedslagsfelt, og at det er store sprik mellom prisantydning i annonser og faktisk salgssum.

Klager er en eiendomsmegler som solgte to av de tre hyttene Varden omtalte. Han ble presentert som megleren som «må svare for fleire millionsprekkar» i angjeldende hytteområde. Slik klager ser det, er det ikke relevant at Varden sammenligner endelig salgspris med foreldede prisantydninger fra sensommeren 2013. I 2014 ble hyttene lagt ut i nye annonser, med nye og lavere prisantydninger. Klager har også fremlagt eksempler på hytter som ble solgt over takst. Etter klagers mening har Varden derfor spredt ufullstendig informasjon og gitt en feilaktig fremstilling av fakta. For øvrig hevder klager at Vardens journalist har drevet samrøre med en konkurrerende megler, som får komme med «ufine insinuasjoner» i artikkelen.

Varden avviser påstanden om at avisen har drevet samrøre med én megler på bekostning av andre. I 2014 ble totalt 28 ulike meglere sitert i avisen, og den påståtte samrøre-megleren ble sitert færre ganger enn andre. Etter Vardens mening er det også i offentlighetens interesse å få belyst at eiendomsmeglere har et prisforlangende som ikke harmonerer med hva markedet er villig til å betale. Varden anfører dessuten at meglerstanden må tåle et kritisk søkelys. Redaksjonen stiller seg videre uforstående til at klager ikke ville kommentere avviket mellom prisantydning og faktisk salgssum. For øvrig mener avisen at det ikke er påvist faktiske feil i den innklagede artikkelen.

Pressens Faglige Utvalg noterer seg at uenigheten mellom partene hovedsakelig skyldes spørsmålet om hvilke priser det er relevant å sammenligne – de første i annonser fra 2013, eller den nye prisantydningen i ny annonserunde i 2014. Dernest handler det om hvorvidt Varden har drevet samrøre med kilder med andre interesser i eiendomsmarkedet.

Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 sier at pressen skal være kritisk i valg av kilder, og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. I denne påklagede artikkelen om hyttemarkedet, har Varden latt en konkurrent av klager kommentere saken og antyde at kolleger bruker urealistisk prisantydning til å skaffe seg oppdrag. Prisingen ble i ett tilfelle betegnet som «vanvittig».

Slik utvalget ser det, kunne saken vært bedre belyst. Utvalget merker seg at klager har valgt ikke å kommentere problemstillingen i avisen om avviket mellom opprinnelig prisantydning og faktisk salgssum. På den annen side har klager, samtidig som han har avslått intervju, gitt omfattende dokumentasjon og synspunkter på mailer til journalisten. Slik sett har klager allikevel bidratt til å opplyse saken, selv om vedkommende ikke ønsket å bli sitert i avisen. Begrunnelsen har vært meglerens omsorg for kunden.

Etter utvalgets mening foreligger det ikke dokumentasjon for at Varden har drevet samrøre med en konkurrent av klager. Men når avisen har valgt å slippe til såpass krasse synspunkter fra en konkurrent, burde avisen brukt den omfattende dokumentasjonen den faktisk har mottatt fra klager. Dernest mener utvalget at når kilden hevder at en navngitt megler står for «millionsprekk» mellom prisantydning og salgspris, burde det klargjøres at man bruker gamle priser som på salgstidspunktet var trukket tilbake og justert. Prisantydningen som var annonsert året etter, lå vesentlig nærmere resultatet, uten at dette ble nevnt.

Utvalget mener derfor at Varden har handlet i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om å være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

På dette punkt har Varden brutt god presseskikk.

Oslo, 27. januar 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord, Øyvind Brigg,
Eva Sannum, Amal Aden, Henrik Syse

Til toppen