Josimar felt i PFU på fire punkter etter å ha omtalt fotballspiller som var anklagd for voldtekt
(Foto: Lise Åserud / Scanpix / skjermdump fra Josimar.no)

Josimar felt i PFU på fire punkter etter å ha omtalt fotballspiller som var anklagd for voldtekt

Brøt god presseskikk på flere punkter, konkluderer PFU.

5. september i fjor ble fotballtidsskriftet Josimar klagd inn til PFU for en rekke påståtte brudd på Vær varsom-plakaten.

Klagen kom fra en privatperson og er skrevet av vedkommendes advokat. Nå er det klart at PFU felte Josimar på fire punkter:

Dette ble Josimar felt for

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

4.5. Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.

  • 3.2 - Kildekritikk og fakta
  • 4.14 - Samtidig imøtegåelse
  • 4.15 - Tilsvar
  • 4.5 - Forhåndsdømming

 

Bakgrunnen for klagen gjelder Josimars artikkel om en fotballspiller som ble anklaget for voldtekt, vold og trusler. Josimar skrev at mannen som tidligere var blitt frikjent for sovevoldtekt, ble politianmeldt av ny kvinne.

PFU melder at det er kritikkverdig at de først ikke tok kontakt med fotballspilleren før publisering, men da Josimar beklaget det, så la på de en setning på slutten der de tilbakeviste fotballspillerens versjon.

Utvalget mente at det var brudd på god presseskikk. I PFU-bloggen skriver sekretariatet:

«Pressen skal ikke bruke sin publiseringsmakt til å slå ihjel argumentene til den som har tilsvarsrett». Der skriver de også at Josimar gikk på en ny smell da de ikke fulgte opp anmeldelsen mot fotballspilleren som ble henlagt.

 

Dette sier PFU om fellelsene

Klagen gjelder en artikkel i fotballtidsskriftet Josimar om en fotballspiller som ble anklaget for voldtekt, vold og trusler. Josimar skrev at mannen som tidligere var blitt frikjent for sovevoldtekt, ble politianmeldt av ny kvinne.

Klager er fotballspilleren, som klager via advokat. Klager opplyser at Josimar hverken tok kontakt med mannen eller advokaten før publisering og mener derfor at Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse er brutt. Dette gjør at tidsskriftet manglet tilstrekkelig kildebredde og opplysningskontroll, ifølge klager. Videre skriver klager at Josimar har brutt VVP 4.5, om forhåndsdom, fordi tidsskriftet ikke omtalte at kvinnens anmeldelse ble henlagt. Klager mener i tillegg at tidsskriftet ikke ga mannen tilstrekkelig tilsvar i etterkant, fordi hans versjon av saken bare ble lenket til, og det i en tekst som klager mener hadde polemisk hale. Ifølge klager er mannen dessuten blitt identifisert fordi tidsskriftet oppga hvilken fotballklubb han spilte for.

Josimar innrømmer at klager burde fått samtidig imøtegåelse, og opplyser at dette ble beklaget nederst i artikkelen da klager tok kontakt med redaksjonen. Kildegrunnlaget for øvrig er godt, ifølge Josimar. Slik Josimar ser det, har de ikke brutt VVPs krav om tilsvarsrett, ettersom klager avviste å gi et tilsvar da advokaten pratet med redaksjonen på telefon etter publisering. Josimar mener videre at fotballspilleren ikke er blitt identifisert selv om fotballklubben er oppgitt. Hvis klubben hadde vært utelatt, ville det kastet mistanke på en stor gruppe mennesker, argumenterer tidsskriftet. Når det gjelder henleggelsen som Josimar ikke omtalte, opplyses det at redaksjonen er liten og at det ikke var folk på kontoret.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at Josimar ikke har navngitt fotballspilleren, men oppgitt hvilken klubb han spilte for. PFU forstår at saken har vært en belastning for spilleren, men slik utvalget ser det, er han blitt tilstrekkelig anonymisert, jf. VVP 4.7.

Når mediene har omtalt pågående straffesaker, er det viktig at de følger opp når den endelige konklusjonen foreligger. Dette gjelder også i saker der den omtalte er anonymisert. VVP 4.5 slår fast at det er «god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere». Josimar omtalte ikke at politiet henla voldtektsanmeldelsen som var grunnlaget for den påklagede artikkelen. PFU understreker at små redaksjoner ikke er unntatt de presseetiske forpliktelsene i VVP.

Et sentralt poeng i klagen er Josimars manglende kontakt med fotballspilleren før artikkelen ble publisert. Vær Varsom-plakaten slår fast at den som utsettes for sterke beskyldninger, skal få imøtegå faktiske opplysninger før publisering, jf. VVP 4.14. Josimar innrømmer å ha sviktet på dette punktet. Fotballspilleren ble anklaget for voldtekt, vold og trusler, og PFU mener han åpenbart skulle fått svare på dette. Josimar la inn en beklagelse i artikkelen, men det veier ikke opp for overtrampet.

Kravet om samtidig imøtegåelse må ofte sees i sammenheng med VVP 3.2, som ber mediene sørge for tilstrekkelig kildebredde og kontrollere at opplysninger er korrekte. Når pressen skal publisere sterke anklager mot en enkeltperson, stilles det strenge krav til dette punktet. Slik PFU se det, var Josimars opplysningskontroll og kildebredde mangelfull, ettersom redaksjonen ikke sjekket anklagene med andre kilder.

PFU mener det er positivt at Josimar beklaget, men utvalget er kritisk til hvordan det ble gjort. Tidsskriftet lenket til en pressemelding fra fotballspillerens advokat, der spillerens syn kom frem. Til slutt i beklagelsen skrev Josimar at redaksjonen har dokumentasjon som tilbakeviser fotballspillerens versjon. PFU viser til VVP 4.15, som sier at tilsvar ikke skal utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

Josimar har brutt god presseskikk på punkt 3.2, 4.5, 4.14 og 4.15 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. mars 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes
Anne Weider Aasen, Kristin Taraldsrud Hoff, Liv Ekeberg

 

  • Vi gjør oppmerksom på at undertegnede i 2018 skrev en kommentar om Josimars praksis i denne saken. Den kan du lese her
Til toppen